Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP po novelizácii zákona, § 577/2004, platný na našej ambulancii od 1.4.2015

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti :
1. na vedenie motorového vozidla v potrebnom rozsahu 20,-
2. na vedenie motorového vozidla po 60-ke v potrebnom rozsahu na 2 roky 10,-
3. pre držanie a nosenie zbraní,zbrojného pasu v potrebnom rozsahu 35,-
4. pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod 20,-
5. pred nástupom na špecializačný kurz 20,-
6. pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ) 5,-
7. prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu 20,-
B. Výkony pre zamestnávatela, posudzovanie spôsobilostina prácu:  
8. preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP ) 30,-
9. vstupná, periodická, výstupná, mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania 28,-
10. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávatela, alebo pacienta 28-
11. PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby apod. 28,-
C. Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:  
12. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahranicia a pod 25,-
13. odbery biologického materiálu, / krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár / bez žiadanky 8,-
14. klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 10,-
15. vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť 2,-
16. vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť 7,-
17. vyšetrenie cudzieho pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť, nad 30 min za každých začatých 10 min./ 10,- € 40,-
D. Administratívne výkony:
18. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 10,-
19. výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 15,-
20. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie, na žiadosť obcana 20,-
21. príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard) 10,-
22. lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podla § 448/2008 z.z. 15,-
E. Výkony pre komerčné poistovne:
23. správa o zdravotnom stave pre komerčné poistovne 20,-
24. bodové ohodnotenie úrazu 20,-