INFORMÁCIA PRE PACIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

posted in: Oznamy | 0

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR)

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť: BELGA, s.r.o.

IČO: 46275231

Sídlo: Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín

E-mail: belga@orava.sk

Prevádzkovateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Účel/y spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na účely

 • poskytovania zdravotných služieb
 • vykazovania hradených zdravotných služieb
 • vyúčtovania nehradených zdravotných služieb
 • oznamovania údajov o zdravotnom stave Vám a ďalším oprávneným osobám
 • organizácie poskytovania zdravotných služieb (objednávanie pacientov)
 • vedenia evidencie o našich príjmoch a výdavkoch, prijatých platbách a o hospodárení, ako vyplývajú z predpisov upravujúcich dane a účtovníctvo

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je

 • splnenie našej zákonnej povinnosti, najmä zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto dokumente len „zákon č. 576/2004), zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • splnenie záväzkov z dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej na základe zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej Vám poskytujeme zdravotnú starostlivosť

IV. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov v konkrétnych prípadoch okrem Vás byť osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z., ako napríklad Váš zákonný zástupca ale aj osoba splnomocnená na základe Vášho  písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve, ale aj revízny lekár, úrad pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Okrem týchto osôb majú právo na výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania, aj osoby stanovené § 24 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z., ako napríklad príslušné orgány na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov, ale aj inšpektorát práce a orgán dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania a ďalšie osoby a orgány stanovené v príslušnom ustanovení. Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie uvedených účelov spracúvané okrem prevádzkovateľa tiež aj sprostredkovateľom, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súladu s GDPR.

Vaše osobné údaje neposkytujeme do zahraničia

V. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii sú spracúvané počas obdobia stanoveného zákonom č. 576/2004 Z. z. . Osobné údaje spracúvané pre ďalšie účely uvedené v bode II. sú spracúvané v priebehu obdobia stanoveného príslušným právnym predpisom alebo počas obdobia, dokým  budete naším pacientom, a následne počas jedného roka po tom, čo prestanete byť naším pacientom.

VI. Práva dotknutej osoby

Pri spracovaní osobných údajov máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:

 • právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom;
 • právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame;
 • právo na obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania znamená, že musíme Vaše osobné údaje, u ktorých bolo spracovanie obmedzené, označiť a počas obdobia trvania obmedzeniach nemôžeme ďalej spracúvať, s výnimkou ich uchovávania. Právo na obmedzenie spracovania máte vtedy, ak
 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia potrebného k tomu, aby sme mohli správnosť osobných údajov overiť;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu uvedenému nižšie v bode VII., a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody/záujmy pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevažujú nad Vašimi záujmami alebo Vašimi základnými právami a slobodami;
 • právo na výmaz osobných údajov. Právo na výmaz osobných údajov sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré spracúvame k iným účelom ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Údaje, ktoré o Vás vedieme za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti (napr. v zdravotnej dokumentácii), však vymazať nesmieme. Právo na výmaz osobných údajov máte vtedy ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky, ktorému podliehame;
 • právo na prenosnosť údajov. Môžete žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje poskytli za účelom ich odovzdania inému prevádzkovateľovi osobných údajov, alebo aby sme ich sami odovzdali inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Toto právo však máte len ohľadne tých údajov, ktoré spracúvame automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy s Vami. Údaje, ktoré o Vás vedieme za účelom poskytovania zdravotných služieb (napr. v zdravotnej dokumentácii), však môžeme poskytnúť iba Vám a na základe zákona č. 576/2004 Z. z. tiež osobám a orgánom v pozícii prevádzkovateľov bližšie špecifikovaných v bode IV.
 • právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Sťažnosť môžete podať u dozorného orgánu a na príslušné súdy. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

VII. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame pre účely oprávnených záujmov našich alebo niekoho ďalšieho – tretích strán (právne základy spracovania sú uvedené v bode III.), máte kedykoľvek právo vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku. Námietku môžete vzniesť na našu adresu uvedenú v bode I. Ak takúto námietku vznesiete, budeme oprávnení v takomto spracovaní pokračovať len vtedy, ak preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, alebo právami a slobodami, a ďalej vtedy, ak sa bude jednať o spracovanie nevyhnutné na  preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

VIII. Povinné spracovanie osobných údajov a povinnosť poskytnúť osobné údaje

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti je našou zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť zdravotnú starostlivosť, čím môže dôjsť k poškodeniu Vášho zdravia či priamemu ohrozeniu života. Povinnosť poskytnúť osobné údaje pacienta sa týka aj jeho zákonného zástupcu alebo opatrovníka.